شماره حساب های بانکی

بانک پارسیان

شماره کـــارت : 1426-0210-0612-6221

شماره حساب : 47000155811607

شماره شــــبا : IR95 0540 2135 4700 0155 8116 07

صاحـب حساب : هادی شابیکی

بانک ملت

شماره کـــارت : 4552-3321-3378-6104

شماره حساب : 5674842830

شماره شــــبا : IR29 0120 0200 0000 5674 8428 30

صاحـب حساب : هادی شابیکی

 

بانک صادرات

شماره کـــارت : 5059-8924-6915-6037

شماره حساب : 0212905771009

شماره شــــبا : IR97 0190 0000 0021 2905 7710 09

صاحـب حساب : هادی شابیکی