فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم مقایسه امتیازات پروژه‌ های بهبود مستمر و پیشنهادات

فرم مقایسه امتیازات پروژه‌ های بهبود مستمر و پیشنهادات

قیمت: 800 تومان

فرم منشور پروژه ساختمانی

فرم منشور پروژه ساختمانی

قیمت: 2,000 تومان

فرم نرم‌ افزارهای مؤثر بر كیفیت در شركت های ساختمانی

فرم نرم‌ افزارهای مؤثر بر كیفیت در شركت های ساختمانی

قیمت: 1,200 تومان

فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان واحدهای ساختمانی پروژه

فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان واحدهای ساختمانی پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم نظرسنجی از مالکین در زمان تشکیل هیئت مدیره مجتمع

فرم نظرسنجی از مالکین در زمان تشکیل هیئت مدیره مجتمع

قیمت: 1,500 تومان

فرم نظرسنجی از مراجعین

فرم نظرسنجی از مراجعین 

قیمت: 1,000 تومان

فرم نظرسنجی از مشتری در بازه زمانی شش ماهه

فرم نظرسنجی از مشتری در بازه زمانی شش ماهه

قیمت: 1,500 تومان

فرم نظرسنجی از مشتری در زمان عقد قرارداد

فرم نظرسنجی از مشتری در زمان عقد قرارداد

قیمت: 1,000 تومان

فرم نظرسنجی از مشتریان در زمان تحویل واحد مسکونی ( پروژه .... )

فرم نظرسنجی از مشتریان در زمان تحویل واحد مسکونی ( پروژه .... )

قیمت: 1,500 تومان

فرم وظائف مدیریت روابط عمومی در برگزاری مجمع

فرم وظائف مدیریت روابط عمومی در برگزاری مجمع

قیمت: 800 تومان

فرم وظائف مدیریت عامل در برگزاری مجمع

فرم وظائف مدیریت عامل در برگزاری مجمع

قیمت: 800 تومان

فرم وظائف معاونت مالی اداری در برگزاری مجمع

فرم وظائف معاونت مالی اداری در برگزاری مجمع

قیمت: 800 تومان

فرم وكالت انتقال قطعي شدن يك دستگاه آپارتمان

فرم وكالت انتقال قطعي شدن يك دستگاه آپارتمان

قیمت: 1,000 تومان

فرم پرسشنامه ممیزی

فرم پرسشنامه ممیزی 

قیمت: 500 تومان

فرم پیشنهاد انجام تحقیق

فرم پیشنهاد انجام تحقیق

قیمت: 1,000 تومان

فرم پیشنهاد خرید زمین

فرم پیشنهاد خرید زمین 

قیمت: 800 تومان

فرم پیگیری تهیه/اصلاح طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه  ....

فرم پیگیری تهیه/اصلاح طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه  ....

قیمت: 800 تومان

فرم پیگیری شكایات مشتری ( پروژه .... )

فرم پیگیری شكایات مشتری ( پروژه .... )

قیمت: 1,500 تومان

فرم کنترل و پیگیری ریسك

فرم کنترل و پیگیری ریسك 

قیمت: 2,000 تومان

فرم گردش كار در حین طراحی معاونت فنی

فرم گردش كار در حین طراحی معاونت فنی

قیمت: 500 تومان