فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم انتخاب واحد مسكونی

فرم انتخاب واحد مسكونی

قیمت: 1,500 تومان

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

قیمت: 1,500 تومان

فرم برآورد قیمت و تعیین توزیع هزینه‌ها و درآمد فروش پروژه .......

فرم برآورد قیمت و تعیین توزیع هزینه‌ها و درآمد فروش پروژه .......

قیمت: 3,000 تومان

فرم برآورد كل مصالح پروژه

فرم برآورد كل مصالح پروژه 

قیمت: 800 تومان

فرم بررسی نهایی طرح مرحله اول یا دوم معماری

فرم بررسی نهایی طرح مرحله اول یا دوم معماری

قیمت: 500 تومان

فرم بررسی پیشنهادات

فرم بررسی پیشنهادات

قیمت: 500 تومان

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه 

قیمت: 2,000 تومان

فرم برنامه زمانبندی سالانه ممیزی داخلی

فرم برنامه زمانبندی سالانه ممیزی داخلی

قیمت: 800 تومان

فرم برنامه پیگیری عدم انطباق‌ های ممیزی

فرم برنامه پیگیری عدم انطباق‌ های ممیزی 

قیمت: 1,000 تومان

فرم برنامه‌ریزی تهیه ، توزیع و مستندسازی اطلاعات پروژه

فرم برنامه‌ریزی تهیه ، توزیع و مستندسازی اطلاعات پروژه 

قیمت: 1,500 تومان

فرم تاییدیه و تحویل (فایلهای کامپیوتری) مستندات دیجیتالی به آرشیو کامپیوتری فنی

فرم تاییدیه و تحویل (فایلهای کامپیوتری) مستندات دیجیتالی به آرشیو کامپیوتری فنی

قیمت: 1,500 تومان

فرم تصویب نهایی و صحه ‌گذاری طراحی

فرم تصویب نهایی و صحه ‌گذاری طراحی

قیمت: 1,500 تومان

فرم تعهد نامه شرکت در کلاس های آموزشی

فرم تعهد نامه شرکت در کلاس های آموزشی

قیمت: 1,000 تومان

فرم تعیین زمان اجرای پروژه

فرم تعیین زمان اجرای پروژه

قیمت: 1,000 تومان

فرم تعیین عدد اولویت ریسك فرآیندها و تفكیك آنها بحرانی / غیربحرانی

فرم تعیین عدد اولویت ریسك فرآیندها و تفكیك آنها بحرانی / غیربحرانی

قیمت: 1,200 تومان

فرم تعیین و ابلاغ گروه پروژه

فرم تعیین و ابلاغ گروه پروژه 

قیمت: 500 تومان

فرم تقاضای واحد مسكونی از پروژه …

فرم تقاضای واحد مسكونی از پروژه …

قیمت: 1,000 تومان

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات

قیمت: 800 تومان

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (اقدام پیشگیرانه)

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (اقدام پیشگیرانه)

قیمت: 500 تومان

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (چگونگی نظارت و اندازه ‌گیری اثربخشی و كارآیی فرآیندها)

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (چگونگی نظارت و اندازه ‌گیری اثربخشی و كارآیی فرآیندها)

قیمت: 500 تومان