فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم سوابق توزیع مدارك

فرم سوابق توزیع مدارك 

قیمت: 800 تومان

فرم سوابق عملكرد اقدامات اصلاحی / بازنگری / تغییرات / تهیه مستندات

فرم سوابق عملكرد اقدامات اصلاحی / بازنگری / تغییرات / تهیه مستندات 

قیمت: 1,000 تومان

فرم شناسایی ذینفعان پروژه

فرم شناسایی ذینفعان پروژه

قیمت: 1,000 تومان

فرم شناسایی ریسک پروژه

فرم شناسایی ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم صحه ‌گذاری طراحی و توسعه در حین اجراء

فرم صحه ‌گذاری طراحی و توسعه در حین اجراء

قیمت: 500 تومان

فرم صورتجلسه

فرم صورتجلسه 

قیمت: 1,500 تومان

فرم صورتجلسه كمیته معماری/كمیته راهبری پروژه

فرم صورتجلسه كمیته معماری/كمیته راهبری پروژه

قیمت: 500 تومان

فرم صورتجلسه هماهنگی طرح مرحله دوم

فرم صورتجلسه هماهنگی طرح مرحله دوم

قیمت: 500 تومان

فرم صورتجلسه و تصویب اولویت بندی اجرای بلوكهای پروژه های ساختمانی

فرم صورتجلسه و تصویب اولویت بندی اجرای بلوكهای پروژه های ساختمانی

قیمت: 800 تومان

فرم طرح عملیاتی Action Plan

فرم طرح عملیاتی Action Plan

قیمت: 800 تومان

فرم فهرست اصلی مستندات معتبر شركت

فرم فهرست اصلی مستندات معتبر شركت 

قیمت: 500 تومان

فرم فهرست ریسک‌ های مهم پروژه

فرم فهرست ریسک‌های مهم پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم فهرست سوابق كیفی

فرم فهرست سوابق كیفی 

قیمت: 600 تومان

فرم فهرست وسایل اندازه‌ گیری و آزمایش موثر بر فرآیند ساخت و ساز

فرم فهرست وسایل اندازه‌ گیری و آزمایش موثر بر فرآیند ساخت و ساز 

قیمت: 1,200 تومان

فرم لیست اصلی مستندات فنی

فرم لیست اصلی مستندات فنی 

قیمت: 1,200 تومان

فرم مجوز HSE برای انجام کار

فرم مجوز HSE برای انجام کار

قیمت: 1,500 تومان

فرم محاسبات شاخص‌های اقتصادی پروژه

فرم محاسبات شاخص‌های اقتصادی پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم مشخصات بلوک‌های ساختمان به تفکیک واحد

فرم مشخصات بلوک‌های ساختمان به تفکیک واحد

قیمت: 1,500 تومان

فرم معرفی پروژه بهبود مستمر

فرم معرفی پروژه بهبود مستمر

قیمت: 500 تومان